BA voorwaarden

Trimcanis Groepsverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating

 1. De verzekerde moet volwaardig lid zijn van onze beroepsvereniging:
  1. de dekking loopt vanaf ontvangst van de premie op de rekening van Trimcanis voor elk lid dat reeds volledig in orde is volgens de voorwaarden van lidmaatschap (zie artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement) en geldt eveneens voor het effectieve lid als voor de leerling, die in het kader van alle Trimcanis activiteiten de verantwoordelijkheid draagt voor een hen toevertrouwde hond of kat – dit geldt ook voor alle evenementen waar Trimcanis vzw organisator of mede - organisator van is;
  2. de dekking eindigt op de dag dat het lidmaatschap, om welke reden ook, geschorst wordt of beëindigd;
  3. de premie is jaarlijks betaalbaar en is verschuldigd voor een ondeelbare periode van een jaar, aanvangend op een januari en eindigend op eenendertig december van elk jaar.
 2. De verzekering dekt de beroepsbezigheden van de verzekerde leden, die hun beroep op een professioneel verantwoorde wijze uitoefenen, waarbij het Huishoudelijk Reglement en de normen van vakbekwaamheid als leidraad dienen.
 3. De groepspolis baseert zich op de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij Generali Belgium NV zoals ze aanvaard zijn door Trimcanis VZW.
 4. Indien verschillende beroepen in de honden- kattenverzorgingssector gecombineerd worden, is het hoogste tarief van toepassing. Eventuele bijkomende winkelactiviteit is meeverzekerd in het tarief. (nooit zuivere handel).
 5. De dekking is eveneens van toepassing voor katten.
 6. De waarborg is van toepassing op de schade overkomen over de hele wereld. Ingeval zich activiteiten voordoen in de Verenigde Staten (USA) of Canada, dient een voorafgaandelijke aanvaarding te gebeuren.
 7. Verzekerde sommen
1. BA Uitbating (per schadegeval)  
  Lichamelijke schade
500.000€
  Stoffelijke en onstoffelijke schade
50.000€
2. Toevertrouwde dieren (per schadegeval )
12.500€
3. BA na levering (per schadegeval en verzekerd jaar)
  Lichamelijke schade
500.000€
  Stoffelijke en onstoffelijke schade
50.000€
4. Rechtsbijstand & insolvabiliteit van derden (per schadegeval)
12.500€
8. Vrijstelling: per schadegeval
125€
 1. Verzekering BA-uitbating is voor de leden verplicht. Voor de niet verzekerde leden werd tussen de verzekeringsmaatschappij Generali Belgium, via bemiddeling van Allia Roeselare en Trimcanis vzw een BA-uitbating groepsverzekering afgesloten. Het bedrag van de jaarlijkse premie is afhankelijk van de aangesloten leden. De ondeelbare jaarpremie bedraagt voor elk kalenderjaar:
JAARPREMIE Max. 1 pers. Max. 3 pers. Max. 5 pers.
Trimmers 42,00€ 52,00€ 62,00€
Pensionhouders/Fokkers 27,00€ 37,00€ 47,00€
Instructeurs/Leerlingen 22,00€    
 1. De beëindiging van deelname aan de groepspolis kan enkel gebeuren door schriftelijke opzeg per post of per e-mail, drie maanden voor het einde van elk kalenderjaar, te richten aan de zetel of aan de ledenadministratie van Trimcanis.