Gecoördineerde Statuten

TRIMCANIS, Beroepsvereniging voor hondenverzorging, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 8370 Blankenberge, Scharebrugstraat 255. Nummer van de vereniging : 257.392 Ondernemingsnummer 446603044

Opgericht onder de benaming “Trimcanis, Beroepsvereniging voor hondenverzorging“ blijkens onderhandse akte, op dertien december negentienhonderd eenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig februari negentienhonderd tweeennegentig onder nummer 002573.

Waarvan de statuten gewijzigd werden aannemende overbrenging sociale zetel bij Besluit van de Statutaire Algemene Vergadering op acht april negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juni daarna, onder nummer 18325.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij Besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering op twee en twintig juni negentienhonderd negenennegentig; gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari tweeduizend, onder nummer N 001442.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij Besluit van de Statutaire Algemene Vergadering op negenentwintig februari tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart tweeduizend en vier.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

TITEL I : NAAM-ZETEL-DOEL.

Artikel 1.
De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam: TRIMCANIS, Beroepsvereniging voor hondenverzorging; verkort; TRIMCANIS.

Artikel 2.
De vereniging heeft als maatschappelijke zetel het volgende adres: Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge.
De zetel kan verplaatst worden bij beslissing van de Raad van Bestuur; over ondergeschikte locaties, zoals voor ledenadministratie, secretariaat of boekhouding beslist de Raad van Bestuur.

Artikel 3.

De vereniging heeft tot doel de studie, de verdediging en de bevordering van de beroepsbelangen en algemene belangen van haar leden en van alle bedrijvigheden die bijdragen tot het algemene welzijn van honden en ook katten en kleine huisdieren; dit behelst in het bijzonder het fokken of kweken, de algemene en bijzondere opleiding, het geven van instructie in verband met training en gedragstherapie, de verzorging, het in pension nemen en de opvang.

Artikel 4.
De v.z.w. mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de v.z.w. en dit onbeperkt en zonder tijds- of frequentielimiet. Zij mag tevens hiertoe alle roerende goederen of onroerende goederen verwerven, behouden van de hand doen in welke vorm dan ook (eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik, gebruik te bede, bruikleen, bezit..)
De v.z.w. kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaat.

Artikel 4bis.
De vereniging kan aansluiten bij een interprofessionele organisatie en bij elke organisatie in binnen- of buitenland die het welzijn van dieren beoogt.

TITEL II: LEDEN

Artikel 5.
De vereniging telt twee soorten leden: werkelijke leden en aangesloten leden. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. Voor de aanvaarding van leden is de Raad van Bestuur bevoegd. De beslissingen van de Raad van Bestuur zijn niet vatbaar voor beroep en dienen niet gemotiveerd te worden.
De voorwaarden tot toetreding van werkelijke leden en aangesloten leden kunnen eveneens nader omschreven worden in een Huishoudelijk Reglement (HR) dat onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur wordt opgemaakt. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte lidgelden of gedane inbrengen vorderen.

Artikel 6.
Voor de werkelijke leden geldt het volgende:
Het minimum aantal werkelijke leden bedraagt drie. Alleen de werkelijke leden bezitten het lidmaatschap in de zin van de Wet: zij hebben aanwezigheids- en stemrecht op de Algemene Vergadering der leden. Het verschuldigde lidgeld bedraagt maximaal € 150,00. Het maximum kan jaarlijks geïndexeerd worden volgens de evolutie van de index van de consumptieprijzen.
Het lidmaatschap van de werkelijke leden is van onbepaalde duur en eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag, uitsluiting of het verlies van het invullen van de voorwaarden voor het lidmaatschap.
Elk werkelijk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.
Het ontslag moet bij gewone brief aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.
Het lid dat weigert de bijdrage te betalen wordt geacht ontslag te nemen. De uitsluiting van een werkelijk lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van twee derde van de stemmen uitgesproken worden.
Onder de werkelijke leden kunnen we de volgende categorieën van leden onderscheiden:
- gewone werkelijke leden;
- ereleden: zij worden benoemd door de Raad van Bestuur en zij worden vrijgesteld van het betalen van lidgeld. De modaliteiten voor het erelidmaatschap worden omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 7.
Voor de aangesloten leden geldt het volgende:
De aangesloten leden genieten van de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
Het jaarlijkse lidgeld bedraagt minimaal € 60,00 en wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur.
Hun rechten en plichten worden bepaald door het Huishoudelijk Reglement.
De modaliteiten van uitsluiting en ontslag van de aangesloten leden behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur en kunnen omschreven worden in het Huishoudelijk
Reglement.
De Raad van Bestuur kan verschillende categorieën van aangesloten leden voorzien met verschillende rechten, plichten en lidgelden.
De aangesloten leden kunnen nooit deelnemen aan de Algemene Vergadering en hebben nooit stemrecht.

TITEL III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.
De samenstelling van, aanwezigheid op, toelating tot en vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering wordt geregeld als volgt:
- ze bestaat uit alle werkelijke leden van de v.z.w.;
- wat de aanwezigheid betreft van niet-werkelijke leden: alleen degenen die door de Raad van Bestuur expliciet zijn uitgenodigd of degenen die door de Algemene Vergadering bij beslissing ter plekke worden toegelaten zijn toegelaten;
- een werkelijk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander werkelijk lid;
- een werkelijk lid mag niet meer dan drie werkelijke leden vertegenwoordigen;

Artikel 9.
De bijeenroeping van de Algemene Vergadering en de stemming wordt geregeld als volgt: de oproeping gebeurt schriftelijk, minstens acht dagen voor de Vergadering plaats vindt, onder handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur;
- de oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de vergadering.
- bij stemmingen wordt er normaal gestemd bij handopsteking; bij agendapunten die personen betreffen wordt altijd confidentieel gestemd.

Artikel 10.
Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd voor de volgende zaken:
- goedkeuring van de statuten en goedkeuring van welke wijziging van de statuten dan ook;
- (her)benoeming van de bestuurders, kwijting van de bestuurders en instellen van een vordering tegen de bestuurders wegens foutief beheer en het afzetten van de bestuurders;
- (her)benoeming van de commissaris, vaststelling van de (ev.) vergoeding voor de commissaris, kwijting van de commissaris en het instellen van een aansprakelijkheidsvordering tegen de commissaris.
- goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging, benoeming van de vereffenaar naar aanleiding van de vereffening in het kader van de ontbinding, beslissing tot het bepalen van de vergoeding van de vereffenaars bij een vrijwillige ontbinding en bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de ontbinding;
- beslissing tot uitsluiting van een werkelijk lid;
- beslissing tot omzetting van de vzw in een vso.
- alle andere door de statuten aan de Algemene Vergadering expliciet toegekende bevoegdheden.

Artikel 11.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
De beslissing worden gepubliceerd door neerlegging in het dossier, ter inzage voor de werkelijke leden.

Artikel 12.
De Algemene Vergadering komst minstens éénmaal per jaar samen. De normale Algemene Vergadering van de vzw vindt plaats op een dag bepaald door de Raad van Bestuur binnen de eerst vier maanden volgend op het einde van het boekjaar.
Bijkomende Algemene Vergaderingen vinden plaats in de omstandigheden voorzien in de Wet en telkens als de Raad van Bestuur dit beslist.

Artikel 13.
In zoverre de Wet dit vereist zal de controle van de jaarrekening toevertrouwd worden aan een commissaris die op voordracht van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering wordt benoemd.

TITEL IV. RAAD VAN BESTUUR, ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14.
De Raad van Bestuur:
- bestaat uit minstens drie leden,
- wordt benoemd door de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur.
- de voordracht van kandidaat-bestuurders gebeurt door de Raad van Bestuur.
- oefent zijn mandaat kosteloos uit en de door de bestuurder gemaakte kosten voor rekening van de vzw in het kader van het bestuurdersmandaat zijn terugbetaalbaar op voorlegging van een gedetailleerde staat.

Artikel 15.
Om tot bestuurder te kunnen worden benoemd en bestuurder te blijven dienen de bestuurders aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- werkelijk lid of minstens aangesloten lid zijn van de vzw of een bepaalde relevante ervaring hebben voor de sector of de vzw zelf;

Artikel 16.
Het mandaat eindigt
- bij overlijden;
- bij afzetting door de Algemene Vergadering, die dit te allen tijde kan beslissen;
- bij wettelijke redenen of bij vrijwillig ontslag.

Artikel 17.
De Raad van Bestuur heeft de volgende bevoegdheden;
- hij is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw, het dagelijks bestuur inbegrepen, zonder bijkomende goedkeuring van de Algemene Vergadering, hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en beschikking, ook voor het vervreemden, zelfs om niet, en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, zonder limiet op de termijn, van roerende en onroerende goederen; hij is bevoegd voor alle handels-, verzekering- en bankverrichtingen, inclusief het opheffen van hypotheken;
- hij vertegenwoordigt de vzw, zonder bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering, de vzw in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten, en handelingen; hij kan optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de vzw gevoerd; hij beslist autonoom over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen,
zoals( bij wijze van voorbeeld) verzet, beroep, cassatieberoep, annulatieberoep, verzoek tot schorsing, inclusief juridische acties in kort geding of op eenzijdig verzoekschrift; hij verbindt geldig de vereniging in alle types contracten die er mogelijk zijn. Twee bestuurders, wie ze ook zijn, kunnen met hun gezamenlijke handtekening de vzw verbinden en vertegenwoordigen in alle materies; het louter bewijs van hun benoeming volstaat hiervoor;
- hij heeft de residuaire bevoegdheid binnen de vzw voor alles wat niet is geregeld, behalve voor wat expliciet door de Wet aan de Algemene Vergadering is gegeven en voorbehouden en voor alles wat door deze statuten expliciet aan een ander orgaan is gegeven en niet aan de Algemene Vergadering door de Wet is voorbehouden;
- hij is, binnen het zonet vermeld kader, volledig bevoegd voor het regelen van alle materies die noch door de wet, noch door deze statuten zijn geregeld, zoals onder andere het Huishoudelijk Reglement (HR);
- hij kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren ( en onder de zelfde omstandigheden en op elke moment deze delegatie terug stopzetten) aan één of meer leden van de Raad van Bestuur, in het bijzonder het dagelijks bestuur ( aan een orgaan van dagelijks bestuur) of in het bijzonder de vertegenwoordigingsbevoegdheid tgo.derden (aan een orgaan van vertegenwoordiging). De omvang van hun bevoegdheden moet in dit geval duidelijk omschreven zijn in een beslissing van de Raad van Bestuur en mag volledige delegatie inhouden voor de betrokken domeinen.

Artikel 18.
De samenstelling van, aanwezigheid op, toelating tot en vertegenwoordiging in en bijstand op de Raad van Bestuur wordt geregeld als volgt:
- de Raad van Bestuur bestaat enkel uit bestuurders, behoudens wat hier verder is gesteld;
- de bestuurder kan in principe geen volmacht geven aan een derde om hem te vertegenwoordigen, wel aan een andere bestuurder;
- bijstand van derden op de Raad van Bestuur van de vzw is niet toegelaten, tenzij de Raad van Bestuur dit beslist op haar vergadering; de derde die bijstand verleent moet zich dan houden binnen het domein waarvoor de derde is uitgenodigd en is alleen toegelaten voor het betrokken onderwerp.

Artikel 19.
De aanwezigheidsquota, meerderheidsquota, beraadslaging en stemmingen op de Raad van Bestuur worden geregeld als volgt:
- voor de aanwezigheidsquota wordt de wettelijke regeling gevolgd; de Raad komst slechts geldig samen en beslist slechts geldig mits de helft plus één van de bestuurders geldig aanwezig of vertegenwoordigd is;
- voor de meerderheidsquota wordt de wettelijke regeling gevolgd, met name minstens de helft van de aanwezige bestuurders;
- bij stemmingen word er normaal gestemd bij handopsteking tenzij anders wordt beslist door de Raad van Bestuur in de agenda. Bij agendapunten die personen betreffen wordt altijd confidentieel gestemd.

Artikel 20.
De Raad van Bestuur komst minstens tweemaal per jaar samen en telkens als de Raad van oordeel is dat er noodzaak of opportuniteit toe bestaat.

Artikel 21.
De inhoudelijk te behandelen agendapunten, wijze en plaats van vergaderen kunnen voorzien worden in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 22.
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen die de vereniging aangaan.

TITEL V. LOOPTIJDEN, PERIODES EN EINDE VAN DE VZW.

Artikel 23.
De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 24.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Artikel 25.
Bij de ontbinding is de belangeloze bestemming van het vermogen, de bestemming aan het doel, gelijkaardig aan dat van deze vzw.

Artikel 26.
Voor alle elementen die niet uitdrukkelijk geregeld zijn door deze statuten en wel geregeld zijn in de Wet van 27 juni 1921, is de van Wet 27 juni 1921 van toepassing.