Huishoudelijk reglement

(opgemaakt in toepassing van artikel 17 van de statuten)

TITEL I : Inleiding en verantwoording

Artikel 1.  De doelstelling van onze beroepsvereniging en daarmee automatisch haar bestaansreden, is enerzijds de verdediging en bevordering van de beroepsbelangen en de algemene belangen van haar leden; anderzijds bij te dragen tot het algemene welzijn van honden, katten en kleine huisdieren. Al wie deze doelstelling onderschrijft en wenst toe te treden tot onze beroepsvereniging zal als beroepsbeoefenaar fokker, trimmer, instructeur, pensionhouder of handelaar in een dierenspeciaalzaak, dienen te beantwoorden aan bepaalde basisnormen.

Artikel 2.   Normen tegenover de dieren: er wordt van elk lid verwacht dat het welzijn van de dieren centraal gesteld wordt en dat een beroepsbeoefenaar die huisdieren fokt, verkoopt, opleidt en verzorgt, rekening houdt met het algemeen welzijn en de gezondheid van de hem/haar toevertrouwde dieren en dat geen handelingen uitgevoerd worden die zijn/haar bevoegdheid te buiten gaan, noch schade kan toebrengen aan de mentale en fysische toestand van het dier dat hij/zij onder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft.
Met deze ingesteldheid wordt van elke beroepsbeoefenaar verwacht dat hi/zij zijn/haar werk met kennis van zaken, gedegen en op een verantwoorde wijze uitvoert en zich, waar nodig, permanent zal bijscholen en vervolmaken.
Het lid zal geen onnodige handelingen uitvoeren of adviezen verlenen, die de kwaliteit, de gezondheid of het mentaal welzijn van het dier in het gedrang brengen.

Artikel 3.   Normen tegenover de medeleden: elk lid heeft de morele plicht de andere leden te steunen en hen te verdedigen bij onrechtmatige aanvallen of verdachtmakingen en onthoudt zich bij ieder professioneel geschil.
Geen lid zal een ander lid belasteren, kwaadspreken of geruchten verspreiden die hem/haar bij de uitoefening van zijn/haar beroep of in zijn/haar integriteit kunnen schaden.
De beroepsethiek van elk lid is gebaseerd op collegialiteit, eerlijkheid en vertrouwen. Elk lid zal erover waken dat dezelfde ingesteldheid blijkt tegenover de beroeps- vereniging als geheel van leden.

Artikel 4.   Normen tegenover de consument: elk lid wordt door de consument en diereneigenaar beschouwd als de drager van alle positieve waarden die Trimcanis in zich heeft; elke positieve of negatieve indruk gegeven door een lid, zal automatisch een effect hebben op de ganse beroepsvereniging.
Elk lid zal in zijn uitstraling naar buiten alle waarborgen bieden van een bekwaam, plichtsvol en gewetensvol beroepsbeoefenaar.
De consument, waarvoor zijn huisdier een intrinsieke waarde heeft, zal vooraf op de hoogte gebracht worden van iedere verandering die een technische handeling bij een dier kan teweegbrengen.
Elk lid dient in alle omstandigheden blijk te geven van waardigheid en correctheid in de handel, wat onder meer meebrengt, het waarborgen van een goede dienstverlening met een vooropgestelde kwaliteit en het verzekeren van een billijke (na)verkoopdienst.

Artikel 5:  Het lid stelt geen handelingen of doet geen publikaties, onder welke vorm ook, die misleidend zijn of schade kunnen toebrengen aan de ethiek, de waardigheid van het beroep of de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de leden.

TITEL II : Leden en hun statuut

A. Toegetreden leden

Artikel 6. Toegetreden leden zijn derden die een band hebben met de vereniging, maar geen Wettelijke Leden zijn. Voor de toegetreden leden, verder ook “leden” genoemd geldt het volgende:
Het bestuursorgaan houdt een register, elektronisch of op papier bij van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornaam, rijksregister of geboortedatum, woonplaats, contactgegevens en beroepsgegevens van de leden.
De leden genieten van de verwezenlijking van het maatschappelijk doel en maken geen deel uit van en hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
Het bestuursorgaan kan verschillende categorieën van leden voorzien met verschillende rechten, plichten en lidgelden, afhankelijk van het beroepsstatuut dat uitgeoefend wordt in het kader van de doelstelling van de vereniging.
Het jaarlijks lidgeld bedraagt minimaal 60,00 € en wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuursorgaan.
Ieder natuurlijk persoon, die toetreedt tot de beroepsvereniging als toegetreden lid, dient te voldoen aan volgende voorwaarden, dewelke verder kunnen toegelicht worden in dit intern reglement ( I.R.):

 1. De leeftijd bereikt hebben van 16 jaar.
 2. Ingeschreven zijn als zelfstandige uitbater of als zaakwaarnemer in een vennootschap, waarbij de wettelijk opgegeven doelstelling geheel of gedeeltelijk overeenstemt met de doelstelling van Trimcanis.
 3. De toekenning hebben van een BTW nummer.
 4. Beschikken over een erkenningsnummer, waar dit door de Wet vereist is.
 5. Beschikken over een diploma dat de nodige bewijzen levert van vakbekwaamheid bij dierenbehandeling en verzorging; ervaren personen die voldoende vakbekwaamheid kunnen aantonen zijn vrijgesteld van een officieel diploma; zij leveren een verklaring af, getekend door een bestuurder van de beroepsvereniging. Indien een diploma wordt afgeleverd, waarbij enkel over de theorie van het leerplan geoordeeld wordt, zonder bewijs van praktijkervaring of wanneer het leerplan afwijkt van het leerplan, erkend door Trimcanis of een organisatie, erkend door Trimcanis, zal een verklaring worden afgeleverd door een bestuurder na het afnemen van een bekwaamheidsproef.
 6. Beschikken over de nodige inrichting en accommodatie, vereist om op een waardige manier de hen toevertrouwde huisdieren te verzorgen.
 7. Zich verzekeren voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.
 8. De ledenbijdrage betalen, jaarlijks door het bestuursorgaan vastgesteld. De betaling dient te gebeuren uiterlijk op 31 december, voorafgaand aan het nieuwe werkjaar, dat gelijk loopt met het kalenderjaar. De ledenbijdrage is ondeelbaar voor het ganse werkjaar; nieuwe leden die aansluiten in de loop van het kalenderjaar krijgen desgevallend een verlenging van aansluitingstermijn.
 9. Het intern reglement aanvaarden, door middel van een geschreven of een elektronische verklaring; elk lid verklaart zich bereid om op eerste vraag de door het bestuur gevraagde documenten of gegevens spontaan mee te delen.
 10. Kunnen door het bestuursorgaan eveneens aanvaard worden als toegetreden lid, de personen die omwille van hun speciale vaardigheden en/of ervaringen, gelijk kunnen gesteld worden zonder hierbij aan al de gestelde voorwaarden te beantwoorden.

Artikel 7. Een toegetreden lid kan aan het bestuursorgaan zijn/haar schriftelijke kandidatuur stellen om aanvaard te worden als wettelijk lid, als Regionaal Verantwoordelijke of als Bestuurder mits een ononderbroken periode van drie jaar lidmaatschap als toegetreden lid.

Artikel 8. Een toegetreden lid dat geheel of gedeeltelijk niet meer beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 6 wordt geschorst tot aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Het niet tijdig betalen van de ledenbijdrage brengt automatisch opschorting teweeg tot ontvangst van betaling en dit zonder enige procedure.
Een schorsing ingevolge niet betaling van de ledenbijdrage kan na 6 maanden automatisch een verwijdering meebrengen uit het ledenbestand. Hernieuwde betaling na verwijdering uit het ledenbestand wordt beschouwd als een nieuwe aansluiting en brengt een supplementaire kost teweeg van 20,00 Euro door het lid te betalen.
Het stellen van daden die onverenigbaar zijn met de doelstellingen en de regels vervat in het intern reglement van de vereniging of die de vereniging of haar leden ernstig nadeel berokkenen of in diskrediet brengen kan eveneens tot schorsing leiden.

Artikel 9. Tot schorsing van een toegetreden lid kan slechts besloten worden door het bestuursorgaan na het toegetreden lid mondeling of schriftelijk gehoord te hebben.

Artikel 10. Elke opschorting kan leiden tot uitsluiting van het aangesloten lid. Het voornemen tot uitsluiting kan slechts uitgesproken worden door het bestuursorgaan. met eenparigheid van stemmen en dient meegedeeld te worden aan het lid in een met redenen omkleed besluit.
Het lid heeft 30 dagen om zich te verdedigen en kan zich laten bijstaan door een ander lid of door een raadsman. Uiterlijk 60 dagen na het voornemen tot uitsluiting wordt deze definitief of wordt deze herroepen. De opschorting loopt tot definitieve uitsluiting of herroeping.

Artikel 11. Een toegetreden lid dat langer dan één jaar geschorst is, een uitgesloten lid en een lid dat vrijwillig ontslag neemt, verbindt er zich toe elk materieel spoor te verwijderen dat verwijst naar de beroepsvereniging of de naam Trimcanis. Bij niet verwijdering en na schriftelijke aanmaning zal de beroepsvereniging het recht krijgen een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 20 maal de ledenbijdrage.

B. Leerlingen en stagiairs

Artikel 12. Leerlingen en stagiairs, zich voorbereidend op een beroep in het kader van dieren verzorging, kunnen reeds aansluiten bij de beroepsvereniging tegen een verminderde leden bijdrage.
Het statuut van leerling of stagiair kan nooit langer den drie jaar behouden blijven. Zij genieten enkel van de voordelen van het lidmaatschap die hun vorming ten goede komt. Elke leerling verklaart zich bereid om op eerste vraag van het bestuur spontaan de inschrijving in de school te overhandigen. Hiertoe volstaat eventueel een door de leerkracht of door een bestuurder ondertekende verklaring voor te leggen waaruit blijkt dat aan de vereiste vorming wordt voldaan.

C. Ereleden

Artikel 13. Een lid dat zijn beroepsactiviteiten definitief stopzet kan door het bestuur aanvaard worden als erelid; het aangesloten lid moet minimum vijf jaren volwaardig lid zijn geweest van de beroepsvereniging, of kan zonder te voldoen aan een termijn van aansluiting maar omwille van zijn verdiensten en inzet voor de vereniging eveneens deze titel waardig zijn.
bestuursorgaan beslist, na raadpleging van de wettelijke leden, zonder dat verder beroep mogelijk is; hij hoeft zijn beslissing niet te motiveren. Ereleden ex-wettelijke leden hebben recht op aanwezigheid in de Algemene Vergadering zonder stemrecht.

D. Werkelijke leden

Artikel 14. Wettelijke leden beantwoorden aan alle normen die gelden voor toegetreden leden met dezelfde rechten en plichten. Ze worden door het bestuursorgaan aanvaard op schriftelijke kandidatuur van het toegetreden lid. Ze hebben aanwezigheids- en stemrecht op de Algemene Vergadering. Zij kunnen enkel door de Algemene Vergadering uitgesloten worden. De Regionale Verantwoordelijken en de Bestuurders zijn automatisch wettelijke leden.

TITEL III: Leden en hun beroep

Artikel 15. In het kader van de statutaire doelstelling en ervan uitgaande dat de leden wettelijk en feitelijk met verschillen en te onderscheiden verplichtingen worden geconfronteerd, worden alle leden in specifieke groepen onderverdeeld met name:

 • Fokkers van kleine huisdieren, dewelke een erkenningsnummer krijgen van de overheid, om hun beroepswerkzaamheden te kunnen uitoefenen.
 • Pensionhouders van kleine huisdieren die eveneens een erkenningsnummer krijgen van de overheid om hun beroepswerkzaamheden te kunnen uitoefenen.
 • Trimmers van kleine huisdieren die beroepshalve, honden, katten en andere verzorgen, toiletteren enz.
 • Instructeurs die beroepshalve onderricht geven aan mensen en/of kleine huisdieren in het kader van juiste aanpak, verzorging, en relatieopbouw tussen mens en dier.

Artikel 16. Classificatie van de leden in een bepaalde categorie gebeurt op basis van de hoofdactiviteit die door het lid wordt uitgeoefend. Elke groep van leden verdient specifieke aandacht voor de eigen problematiek; daartoe is per groep, een groepsverantwoordelijke aangesteld, waarnaar de leden zich specifiek kunnen wenden.

TITEL IV: De Regionale Verantwoordelijke (R.V.)

Artikel 17. De R.V. is de brug tussen het bestuur en de leden in zijn regio en speelt in zijn voorbeeldfunctie een belangrijke rol voor de doorstroming en vlotte werking van de organisatie en ons verenigingsleven.
De R.V. houdt nauw contact met de leden in zijn regio en verleent hulp waar nodig. De R.V. behandelt alle informatie en klachten met de nodige discretie en betrekt het bestuur, waarvan de R.V. een verlengstuk is, in alle al dan niet vertrouwelijke zaken, die de leden of de vereniging aanbelangen.
De R.V. stelt zich op de hoogte van de specialisaties van de leden, hun mogelijkheden en beperkingen en hun verwachting betreffende hun beroepsleven. Ingeval van ziekte of ongeval van een lid, zal de R.V. in overleg met de raad en voor zover nodig, een oplossing zoeken voor een tijdelijk opvang van de activiteiten van het betreffend lid.

Artikel 18. De R.V. wordt door de Raad van Bestuur voor een periode van maximum twee jaar op proef aangesteld en wordt na definitieve aanstelling, automatisch gekwalificeerd als werkelijk lid met stemrecht op de Algemene Vergadering. De functie van R.V. wordt niet-vergoed uitgeoefend, maar omwille van de inzet en de daarbij horende kosten, wordt de R.V. gelijkgesteld aan de wettelijke leden, inzake de jaarlijkse ledenbijdrage en het bijwonen van alle realisaties van de vereniging. Uitzonderlijke kosten kunnen mits gedetailleerde verantwoording en na goedkeuring door het bestuursorgaan, terugbetaald worden.

Artikel 19. De R.V. heeft de bevoegdheid om in overleg met het bestuursorgaan, regionale bijeenkomsten te organiseren.
Alle realisaties op initiatief van de R.V. met een financiële inslag dienen voorafgaandelijk gebudgetteerd te worden en goedgekeurd door het bestuursorgaan. Alle uitgaven en inkomsten worden met bewijsstukken verantwoord. De R.V. informeert de raad over alle verwezenlijkingen rond dierenwelzijn die zich in zijn regio voordoen. (demo’s - workshops - tentoonstellingen - wedstrijden, e.a.)

Artikel 20. De R.V. heeft de bevoegdheid om aanwezig te zijn op alle werkgroep vergaderingen, zonder hiervan medewerker te zijn of zonder hiertoe uitgenodigd te zijn. De R.V. verbindt zich ertoe steeds aanwezig te zijn op de vergaderingen die specifiek voor de R.V. worden belegd; afwezigheid omwille van ernstige redenen zal steeds op voorhand gemeld worden.

TITEL V:  Werkgroepen

Artikel 21. Een lid dat zich verdienstelijk wil maken voor de beroepsvereniging en zijn talenten wil ontplooien naar eigen inzicht en vermogen, wordt uitgenodigd zich aan te sluiten bij een werkgroep. Dit gebeurt door zich kenbaar te maken, eventueel via de R.V. bij de Raad van Bestuur of rechtstreeks bij de werkgroep verantwoordelijke. Elke medewerking aan een werkgroep gebeurt op vrijwilligersbasis en is niet-vergoed.

Artikel 22. Elke werkgroep werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en heeft een voorzitter die de werkzaamheden coördineert en verslag uitbrengt aan de leden van de werkgroep en tegelijkertijd aan het bestuursorgaan waar hij een verlengstuk van is. De werkgroep-voorzitter roept naargelang de noden, de werkgroep samen, stelt de agenda op, bepaalt plaats, datum en uur van samenkomst.
Elke werkgroep kan in overleg met de secretaris van de beroepsvereniging alle administratie via het nationaal secretariaat regelen.

Artikel 23. Elke werkgroep kan in overleg met de penningmeester van de beroepsvereniging en binnen de grenzen van de jaarlijkse begroting van de beroepsvereniging, beschikken over een budget van inkomsten en uitgaven om zijn geplande activiteiten te ontplooien. In dit zelfde kader kunnen uitzonderlijke kosten van werkgroep medewerkers terugbetaald worden.

Artikel 24. Alle medewerkers aan de werkgroepen manifesteren zich uitsluitend als lid van de beroepsvereniging. Elke opdracht of contact name met derden buiten de beroepsvereniging wordt voorafgegaan door een mandatering van de werkgroep voorzitter of een lid van het bestuursorgaan.
Alle financiële of andere voordelen dewelke kunnen bedongen worden komen integraal en uitsluitend ten voordele van de Beroepsvereniging en worden gerapporteerd aan het bestuursorgaan. Alle vruchten en rechten van persoonlijke aard die als werkgroep medewerker zouden verworven worden, dienen steeds beschouwd te worden als verworven door de beroepsvereniging en er automatisch aan afgestaan. Dit impliceert zowel teksten, ontwerpen en foto’s.

Artikel 25. Elke medewerker aan een werkgroep verbindt zich ertoe om de grootste discretie en eventueel geheimhouding in acht te nemen bij alle informatie in de werkgroep die met de persoonlijke levenssfeer van de leden of de integriteit van de beroepsvereniging te maken kan hebben; dit houdt in dat medewerkers zich in strikte vertrouwelijkheid steeds en rechtstreeks kunnen wenden tot een R.V. of een bestuurder die verslag uitbrengt bij het bestuursorgaan en die de zaken in dezelfde geest van vertrouwen en discretie afhandelt, dit binnen het kader van zijn eigen bevoegdheden en wettelijke beperkingen.

Artikel 26. Volgende werkgroepen werden opgericht :

 1. Werkgroep vorming : voorzitter - coördinator : Dominique Standaert.
  Zetelt in de beroepscommissie van de overheid en houdt zich bezig met alle aspecten van opleiding in de vormingsinstituten. Bepaalt de thema’s die in de vormingssessies op nationaal of regionaal vlak door de beroepsvereniging gegeven worden. Beoordeelt alle voorgelegde publikaties op de juiste weergave van de vaktechnische benadering.
 1. Werkgroep promotie : voorzitter - coördinator :
  Bestudeert en organiseert de mogelijkheden om de beroepsvereniging en het werken rond het dierenwelzijn meer bekendheid te geven; ontwerpen van affiches- (auto- stickers - kwaliteitslabels voor pensionhouders - trimsalons enz.; bezoeken in de vormingsinstituten ( folders - intro voordrachten bij leerlingen enz). Stelt minimum halfjaarlijks een activiteitenkalender samen.
 1. Werkgroep Pers : voorzitter - coördinator :
  Verzamelt en schrijft artikels voor de periodieke pers ( Groomers - Woef - vrouwenbladen enz;) Verzorgt de periodieke Trimcanis elektronische nieuwsbrief. Onderhoud contacten met reporters van TV. radio en pers.
 1. Werkgroep kampioenschappen : voorzitter - coördinator :
  Behandelt alle aspecten die met kampioenschappen te maken hebben, zowel in binnen- als buitenland.
 1. Werkgroep Feesten en Ontspanning : voorzitter - coördinator :
  Plannen en uitwerken van uitstappen - bezoeken aan beurzen, tentoonstellingen, (honden) wandelingen, feesten.

Artikel 27. Het bestuursorgaan kan bijkomende werkgroepen ad hoc installeren waarbij gedacht wordt aan tarifering, begrotingen, sponsoring, juridische vraagstukken, aanvaarding leden, website e.d. Alle activiteiten georganiseerd onder de auspiciën van Trimcanis, worden beschouwd verricht te zijn door Trimcanis, ongeacht of ze in een bepaalde werkgroep worden geplaatst.

TITEL VI : De Raad van Bestuur (R.v.B.)

Artikel 28. Het bestuursorgaan is het wettelijk uitvoerend orgaan van Trimcanis, Beroepsvereniging voor hondenverzorging V.Z.W. Hij wordt samengesteld door bestuurders, benoemd door de Algemene Vergadering en door deze steeds afzetbaar.

Artikel 29. Het bestuursorgaan verdeelt in zijn schoot de functies als volgt:
een Voorzitter, een Ondervoorzitter, een Secretaris, een Penningmeester. Deze vier functies vormen het orgaan van Dagelijk Bestuur ( D.B.). Het bestuursorgaan bekleedt het Dagelijks Bestuur met de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 13 van de statuten. Het bestuursorgaan delegeert volgende bevoegdheden aan:

 • de voorzitter : alleen alle bankverrichtingen doen, alle briefwisseling tekenen en ontvangen met postvolmacht.
 • de ondervoorzitter : alleen alle briefwisseling tekenen met postvolmacht.
 • de secretaris : alleen alle briefwisseling tekenen met postvolmacht.
 • de penningmeester : alleen alle kasverrichtingen doen, alle briefwisseling tekenen en ontvangen met postvolmacht , de beroepsvereniging geldig vertegenwoordigen en verbinden tegenover directe en indirecte belastingen, administratie en sociale administratie.

Artikel 30. Alleen fysieke personen kunnen voorgedragen worden als Bestuurder. Bestuurders worden automatisch wettelijk lid en maken deel uit van de A.V. als stemgerechtigd lid. .Bestuurders, werken als vrijwilliger niet onder gezag leiding en toezicht van het bestuursorgaan. In elk geval, wat zijn motivatie ook moge zijn, zal de Bestuurder altijd de hem toevertrouwde taken, en het omgaan met de inkomsten en met het vermogen van de V.Z.W. in dienst stellen van en uitvoeren in het belang van de VZW zelf. De bestuurder kan dus niet handelen of ageren in het voordeel van onder andere of exclusief:

 • zijn persoonlijk belangen (bv. zijn vergoedingen - zijn zaak)
  de belangen van personen die dicht bij hem staan (familie, vrienden)
 • de belangen van derden of van wie dan ook, andere dan de V.Z.W.

De bestuurder zal in alle openheid alle eventuele tegengestelde belangen op tafel liggen om alzo een duidelijk en open standpunt in de raad mogelijk te maken. Elke bestuurder verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op alle bestuursvergaderingen; enkel bij ernstige redenen kan een afwezigheid gerechtvaardigd zijn; in dat geval kan de afwezige bestuurder volmacht geven aan een andere bestuurder.

Artikel 31. Ere-bestuurders

Een bestuurder die zijn functie neerlegt en minimaal gedurende vijf jaar deze functie in de vereniging uitgeoefend heeft kan door de Algemene Vergadering benoemd worden tot ere-bestuurder op voordracht van het bestuursorgaan. Een ere-bestuurder heeft recht van aanwezigheid op de Algemene Vergadering zonder stemrecht.

TITEL VII.  Privacy verklaring

Artikel 32. Verklaring  voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Trimcanis Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw, verklaart hierbij de Europese verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Aan de leden zal een voor akkoord te verklaren tekst voorgelegd worden als volgt:

Privacyverklaring ledengegevens

Trimcanis, beroepsvereniging voor hondenverzorging, VZW, verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Zij bewaart enkel de gegevens die ze van haar leden ontvangt bij het afsluiten van hun lidmaatschap (naam en adres, rijksregisternummer of geboortedatum, contact of bankgegevens, beroepsgegevens, BA-uitbating verzekeringsgegevens indien ze reeds verzekerd zijn).

Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database en in papiervorm in persoonlijke dossiers van het Trimcanis vzw. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

 • de ledenadministratie (gebeurt door Trimcanis vzw);
 • het bezorgen van de uitnodigingen voor de activiteiten, de electronische nieuwsbrief van onze beroepsvereniging;
 • De Trimcanis leden-groepsverzekering (gebeurt door Generali Belgie via NV Allia Insurance Brokers te B-8800 Roeselare, Kwadestraat  157/51);
 • Het publiceren van onze gediplomeerde leden trimmers, fokkers, pensionhouders en instructeurs op de website https://trimcanis.be

De persoonsgegevens kunnen ingekeken of verbeterd worden online met de gebruikersnaam en het paswoord of via mail of per brief aan het ledensecretariaat.

Aan de deelnemers aan activiteiten zal een voor akkoord verklaarde tekst voorgelegd worden als volgt:

Privacyverklaring gegevens deelnemers activiteiten

“Trimcanis, Beroepsvereniging voor Hondenverzorgers, vzw, bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt op het inschrijvingsformulier voor deze activiteit (naam en adres, contactgegevens, beroepsgegevens, foto’s van honden en deelnemers). Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand en worden maximum 5 jaar bewaard. De gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van bijkomende info en eventuele uitnodigingen voor andere activiteiten, die Trimcanis organiseert, voor de eventuele verzekering van deze activiteit en voor de publicatie in de eigen berichten. Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via een mail aan onze contactpersoon zoals vermeld op de inschrijving. Trimcanis vzw, verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”

SLOTBEPALING

Dit huishoudelijk reglement treedt in voege vanaf uitvaardiging door het bestuursorgaan. Het is van toepassing voor alle leden, uiterlijk 3 maanden na publicatie ervan op de website van Trimcanis ‘https://trimcanis.be ‘.

Huidig intern reglement vervangt het huidig in voege zijnde Huishoudelijk reglement.

Goedgekeurd door het bestuursorgaan op 11 februari 2020.